Wat houdt de werknemerspensioenregeling in?

16 jul 2020


Zodra je hebt besloten om je medewerkers aan te sluiten bij een pensioenregeling zijn er nog steeds veel keuzes die je moet maken. Wat kies jij?

Keuzes met betrekking tot pensionering van mijn medewerker:

Ouderdomspensioen: De eerste keuze die je maakt is de keuze voor een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je werknemer ontvangt nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Deze wordt uitgekeerd door het pensioenfonds, de premiepensioeninstelling of de verzekeraar en is de basis voor de rest van het werknemerspensioen.

Bijdrage werknemer: De eigen bijdrage van een werknemer is de verplichte eigen bijdrage in een pensioenregeling. De hoogte van deze bijdrage wordt in een collectieve afspraak tussen werkgever en alle werknemers vastgelegd. Werknemers betalen vaak een derde tot de helft van de pensioenpremie via een eigen bijdrage. De kosten voor jou als werkgever blijven op die manier beperkt, maar je werknemer bouwt wel een volwaardig pensioen op.

Mogelijkheid tot vrijwillig bijsparen: Medewerkers kunnen een eenmalige storting doen of een vast bedrag per maand storten om op die manier een groter bedrag bijeen te sparen. Bied jij je medewerkers de mogelijkheid om bij te sparen, dan kan een werknemer zelf bepalen of hij premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wil meeverzekeren voor het deel dat hij of zij vrijwillig bijspaart.

Keuzes met betrekking tot overlijden van mijn medewerker:

Nabestaandenpensioen: 
Vul de pensioenregeling van je medewerkers aan met een nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat na de dood van je werknemer wordt uitgekeerd aan zijn of haar nabestaanden. Deze kan bestaan uit een pensioen voor de achterblijvende partner en/of voor de achterblijvende kinderen.

ANW Hiaat: Als je medewerker geboren is voor 1950, een kind heeft onder de 18 jaar of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is dan heeft hij/zij recht op de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Dit is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van de partner (of voor wezen). Als de medewerker niet aan de voorwaarden voldoet ontvangt hij/zij deze uitkering van de overheid niet en ontstaat er dus een tekort (hiaat).
Je kunt dat voorkomen door een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. Deze is bedoeld als extra aanvulling op het inkomen van de nabestaanden van de werknemer als deze geen recht heeft op de Anw.

Keuzes met betrekking tot arbeidsongeschiktheid medewerker

WIA excedent: 
De WIA-uitkering wordt door de overheid uitgekeerd wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Deze uitkering bedraagt maximaal 70% van het laatstverdiende salaris. Met de WIA excedent ontvangt de medewerker een extra uitkering indien hij/zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt en (gedeeltelijk) niet meer kan werken, bouwt een medewerker voor het deel dat hij of zij niet meer werkt ook geen pensioen op. Met de premievrijstelling voorkom je dat de pensioenopbouw van de medewerker in gevaar komt bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar neemt de premiebetaling voor het pensioen van je over voor het gedeelte dat de medewerker arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV.

WGA hiaat: Voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten geldt de regeling “Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)”. Voor het gedeelte dat een werknemer arbeidsongeschikt is bevonden, wordt een uitkering verstrekt. Het andere gedeelte moet hij/zij zelf zien te verdienen. Het WGA hiaat biedt een periodieke uitkering aan gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers die minder dan 50% van hun resterende verdiencapaciteit benutten.

Hoe doen anderen het?
In zijn algemeenheid zie je dat het zeer ongebruikelijk is dat een pensioenregeling niet voorziet in een nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De andere opties worden vaker uitgesloten. De keuze is uiteraard aan jou als werkgever.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 39 99 99 of info@frovdw.nl. Wij zijn je graag van dienst!


Bron: Finfin van Adfiz