(e-mail)disclaimer

Hoewel Froonacker Van de Witte Assurantiën B.V. aan de inhoud van deze website en van jodomyn.nl de uiterste zorg besteedt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van doorverwijzingen naar andere websites aanvaardt Froonacker Van de Witte geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Froonacker Van de Witte verstrekt met deze website informatie en biedt u de mogelijkheid een afspraak te maken met één van onze adviseurs. Neem hiervoor contact met ons op. Froonacker Van de Witte heeft met deze website niet het doel volledige product- en polisinfomatie te geven. Hiervoor raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet ons eigendom zijn dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze externe sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Vraag persoonlijk advies
De informatie op deze website, waaronder de resultaten van berekeningen, kunt u niet beschouwen als een persoonlijk advies. Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van algemene uitgangspunten. Daarvan staat niet vast of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn dus uitsluitend indicatief en kunnen veranderen. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Wilt u dat al uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden worden meegenomen in een berekening? Neem dan contact op met ons voor een persoonlijk gesprek.

Mutaties en aanvragen via e-mail
U heeft de mogelijkheid uw mutaties via de website doorgeven aan ons kantoor. Wij wijzen er echter op dat wij niet aansprakelijk zijn voor het niet ontvangen van de informatie. Bovendien is het niet mogelijk een kortlopende verzekering af te sluiten via e-mail of website (bijv. aflopende reisverzekering na vertrek). U dient in dergelijke gevallen telefonisch contact op te nemen met het kantoor. Froonacker Van de Witte zal aanvragen via e-mail niet persé accepteren en u kunt bij het wegblijven van onze directe reactie dus niet van uitgaan dat er dekking is.

Functioneren van de site
Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. Froonacker Van de Witte vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

E-mail disclaimer
Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Froonacker Van de Witte zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als het betreffende bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden door het bericht terug te sturen, eventuele bijlagen niet te openen en het bericht (inclusief bijlagen) te verwijderen uit uw systeem. Aan de inhoud van het e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie en/of bijlagen aan derden is niet toegestaan. Froonacker Van de Witte staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Froonacker Van de Witte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Privacy
Froonacker Van de Witte heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en verzekeringen. ABF Assuradeuren voert als Gevolmachtigd Agent namens verzekeraars verzekeringsovereenkomsten uit in de vorm van acceptatie, premie incasso en schadebehandeling. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij diverse persoonsgegevens.